امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 تاریخ و رجال

معرفی

مدیر پژوهشکده

عملکرد