امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 قرآن و حدیث

معرفی

عملکرد

مدیر پژوهشکده