امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

     

كتاب «النص...

    

راه وحدت امت اسلامی

    

سموالمعنی فی سمو...

     

الشیخ محمود شلتوت

  

کتاب الخلاف