امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 اجتهاد و نواندیشی

 

 

 

 

 


گردآوري و تنظیم: سید جلال میرآقایی
چاپ اول/ ۱۳۸۲ ش/ ۱۰۰۰ نسخه
وزیري/ ج ۱: ۴۹۰ ص - ج ۲ : ۴۵۸ ص/
شومیز
قیمت دوره: ۴۰۰۰۰ ریال
_______________________________
مجلد اول از مجموعۀ چهار جلدي (دو جلد به زبان فارسی و دو جلد به زبان عربی) شامل گزیدة مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی تشکیل شده، و حاصل تلاشهاي علمی جمعی از اندیشمندان جهان اسلام دربارة شیوة پاسخگویی اسلام به نیازهاي جامعه در شرایط معاصر و نحوة تعامل اصول بنیاد ین اسلام با دستاوردهاي تمدن مدرن بشري و چگونگی عرضۀ تعالیم حیات بخش اسلام در همۀ عرصه هاي نوین است.
کتاب از مقدمه، دو سخنرانی، گزارش کنفرانس و چهارده مقاله تشکیل شده است. آیت الله هاشمی رفسنجانی در سخنرانی خود، دربارة ضرورت وحدت اسلامی از لحاظ شرایط زمانی و مسئلۀ اجتهاد و پاسخگویی به نیازهاي روز با حفظ اصول اساسی اسلام بحث کرده اند. عناوین مقالات کتاب و نویسندگان آنها عبارت اند از: «نقش زمان و مکان در اجتهاد» / عباس ظهیري؛ «دلایل ضرورت اجتهاد بر اساس قرآن و سنت»/ محمدرضا جواهري؛  «جایگاه حکم حکومتی در نظام سیاسی و حقوقی اسلام»/ محسن اسماعیلی؛  «شخصی یا موضوعی بودن حکم حکومتی» / اسماعیل نعمت اللهی؛ «نقش
منطقة الفراغ در نظام سازى دين (بررسى نظام اقتصادى)» / محمدعلی سادات حسینی؛ «گسترة اصول مشترك بین مذاهب اسلامی»/ ابوبکر خوجم لی؛  «مقاصد شریعت و رابطۀ آن با مصلحت» سید محمدتقی علوي؛ «پایبندي به اصول و پاسخگویی به نیازهاي زمان‏»‏/ رحیم وکیل زاده؛ «نقش اجتهاد در  تکامل نظام حقوقی اسلام‏»‏/ عبدالحکیم شرعی جوزجانی؛ «رشد و پویایی علم فقه (عوامل و موانع)‏»‏/ محمدرضا بندرچی؛ «تخصصی شدن فقه» / یعقوبعلی برجی؛ «پایبندي به اصول و پاسخگویی به نیازهاي زمان در حوزة مباحث فقهی از منظر استاد مطهري»/ حسین سوزنچی؛ «پایبندي به اصول و ارزشها و پاسخگویی به مقتضیات زمان در آثار شهید بهشتی» / صدیق قاسمی و «نگاهی تازه به فرآیند مطالعه و پژوهش در فقه اسلامی» / محمدهادي یعقوب نژاد.
مجلد دوم شامل سرفصلهاي این کنفرانس، سخنرانی آقاي احمد مسجد جامعی (وزیر ارشاد وقت)، بیانیه پایانی کنفرانس و ده مقاله است. مقالات این کتاب از این قرارند: «تئوري قرائتها یا اجتهاد اسلامی» / آیت الله محمدعلی تسخیري؛ «زیرساختهاي قرائت پذیري دین» / عبدالحسین خسرو پناه؛ «اسلام از تأویل گرایی تا هرمنوتیک‏»‏ / دکتر سوران کردستانی؛ «هرمنوتیک در اندیشۀ اسلامی» / محمد آصف جوادي؛ «هرمنوتیک و نسبت آن با اندیشۀ اسلامی» / محمدباقر سعیدي روشن؛ «هرمنوتیک و نسبت آن با دین» / دکتر محمد منصورنژاد؛ «کندوکاوي در پلورالیسم دینی» / فاضل شادمانی؛ «هرمنوتیک و نسبت آن با اندیشۀ اسلامی» / رسول قربانی مقدم؛ «هرمنوتیک و نسبت آن با اندیشۀ اسلامی» / محمد سالاري (قایینی) و «تجربۀ تاریخی تحقق تمدن اسلامی: الگویی براي چگونگی تعامل بین اصالت و عصرگرایی» / دکتر محسن الویري.