امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 شیخ محمود شلتوت طلایه دار تقریب در عقاید، تفسیر، حدیث، فقه مقارن و هم بستگی مذاهب اسلامی

 

نویسنده: عبدالکریم بی آزار شیرازي
چاپ دوم/ ۱۳۸۵ ش/ ۲۰۰۰ نسخه
وزیري/ ۲۵۶ ص/ شومیز
قیمت: ۱۵۰۰۰ ریال
_______________________________
علامه شیخ محمود شلتوت از دانشمندان نامدار جهان اسلام در دورة معاصر با پیوستنش به "تقریب" توانست یک حلقۀ ارتباطی میان عالمان و اندیشمندان بزرگ اسلامی و عموم مسلمانان فراهم سازد تا یکدیگر را بشناسند، با هم تبادل نظر داشته باشند و در نتیجه گام¬¬¬هاي مؤثر و سودمندي در راه تقریب و همبستگی بردارند و عوامل تفرقه و اختلاف¬هایی ر ا که ایادي استعمار القاء کرده بودند، خنثى کنند . براي همین منظور بود که وي با آیت الله العظمی بروجردي (ره) و آیت الله العظمی حکیم(ره) و سایر علماي قم و نجف باب مکاتبه را گشود . از اقدامات مهم او در الأزهر، وارد کردن فقه شیعه در جنب دروس فقه مذاهب چهارگانۀ اهل سنت به صورت فقه مقارن و صدور فتواي تاریخی مبنی بر جواز پیروي از مذهب شیعۀ امامی است.
نویسنده در این کتاب پس از معرفی علامه شیخ محمود شلتوت در یک صفحه و نیز نگارش مقدمه¬اي با عنوان «شخصیت والاي علامه محمود شلتوت شیخ الأزهر»، در هفت بخش به بررسی شخصیت اعتقادي، قرآنی، حدیثی، فقهی و اجتماعی - سیاسی شیخ شلتوت می¬پردازد.
عناوین این هفت بخش عبارت است از: شیخ محمود شلتوت و مسائل اعتقادي، شیخ محمود شلتوت و تفسیر تقریبی، طرح شلتوت - قمی براي جمع آوري احادیث مشترك، شیخ محمود شلتوت و فقه مقارن، شیخ محمود شلتوت و فتواي تاریخی، شیخ محمود شلتوت و دارالتقریب و شیخ محمود شلتوت و علماي بزرگ شیعه.