امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 زندگی آیت الله العظمی بروجردي(ره) و مکتب فقهی، اصولی، حدیثی و رجالی وي

 

نویسنده: محمد واعظ زادة خراسانی
چاپ دوم / ۱۳۸۵ ش / ۱۰۰۰ نسخه
وزیري / ۳۱۱ ص / جلد سخت
قیمت: ۲۳۰۰۰ ریال
_______________________________
آیت الله العظمی بروجردي از جمله مراجع تقلید شیعیان و علماي اسلام است که علم و عمل و اندیشه و ابتکار و اصلاح طلبی و توجه به جهان اسلام را در خود جمع کرده و بخصوص در قلمرو فقه، حدیث، علم رجال شیعۀ امامیه، تحولی شگرف پدید آورده است .
کتاب حاضر، گزارشی از دو اثر علمی این مرجع تقلید فقید است؛ یعنی موسوعة جامع احاديث الشيعة في احکام الشريعة و سلسلۀ آثار رجالی ایشان که جدیدترین و کامل ترین دست مایۀ شناخت راویان حدیث است. کتاب حاوي پیشگفتار و چند بخش است.
در بخش اول زندگی آیت الله العظمی بروجردي، اقدامات، اصلاحات و دیدگاههاي سیاسی و اجتماعی وي تبیین شده است.
در بخش بعدي مکتب حدیثی و رجالی این مرجع تقلید فقید و کتاب جامع الأحادیث به طور مفصل معرفی شده است.
بخش بعدي کتاب به نسخه هاي خطی اجازات مراجع و علماي برجستۀ شیعه نظیر آیت الله العظمی دهکردي، آخوند خراسانی، شیخ الشریعۀ اصفهانی و دیگران اختصاص دارد .
در ادامۀ کتاب نامه¬هاي نویسنده به آیت الله بروجردي قبل و بعد از تألیف جامع الأحادیث آمده است .
نویسنده در بخش بعدي به معرفی مکتب و آثار رجالی آیت الله بروجردي پرداخته است. در ادامۀ کتاب در بخشی با عنوان «آیت الله بروجردي فقید عظیم اسلام» خاندان ایشان، دوران تحصیل، دوران مرجعیت عمومی و... تبیین شده است.
بخش پایانی نیز به دیدگاه¬هاي آیت الله بروجردي در زمینۀ تقریب مذاهب اسلامی اختصاص دارد. در بخش ضمیمه نیز گزیدة گفت¬و گوي نویسنده، استاد واعظ زاده خراسانی، دربارة شخصیت این مرجع تقلید با مجلۀ حوزه آمده است.