امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 اهداف، ساختار و فعالیتهاي مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

 

 

 

تهیه و تنظیم: محمّدرضا فاضل
چاپ دوم (با اضافات) / ۱۳۸۵ ش / ۲۰۰۰ نسخه
رقعی / ۱۲۰ ص / شومیز
موضوع کتاب، معرفی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و اهداف و فعالیت هاي آن است که شامل پیش گفتار و دو فصل است. نویسنده در مقدمه به ضرورت و دلایل نیاز به تأسیس چنین مرکزي اشاره می کند و در ادامه از شخصیتهایی نام می برد که براي به ثمر رساندن این موضوع و هدف، تلاشهاي زیادي کردهاند و نیز به مراحل پیگیري و تحقق اهداف مورد نظر می پردازد.
نویسنده در فصل اول ضمن اشاره به تأسیس مجمع جهانی تقریب و تنظیم اساسنامه و ساختار آن، استراتژي مجمع را آورده که براي دست یابی به آرمان ها و اهداف سازمانی طراحی شده است . در ادامه به مبانی تقریب بین
مذاهب اشاره شده است که تمامی مشترکات دینی و مذهبی را شامل می شود و نیز رسالت و چشم انداز مجمع براي دهۀ آینده مشخص شده است که همانا نزدیکی و همدلی مذاهب است.
همچنین دربارة زمینههاي تقریب و اعتقادات و فقه و قواعد آن و ارزشها و موضع گیريهاي سیاسی امت اسلامی اطلاعاتی را ارائه میدهد.
فصل بعدي، شامل معرفی اساسنامۀ مجمع و ارکان آن، اهداف و راه کارهاي تحقق تقریب توسط مجمع، وظایف و مسئولیت هاي هر یک از ارکان مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی است.
در فصل آخر کتاب به فعالیتهاي فرهنگی و پژوهشی مرکز تحقیقات علمی مجمع و نیز اهداف دانشگاه مذاهب اسلامی پرداخته شده است.
در پایان ، فعالیت هاي مجمع در طول سال و به خصوص هفتۀ وحدت مانند برگزاري کنفرانس هاي بین المللی وحدت اسلامی، تربیت مبلغ تقریبی و سایر فعالیت هاي فرهنگی تبیین شده است.