امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 سید جمال الدین اسد آبادی

:::

untitled-۱.jpg

 

 

untitled-۱.jpg