امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 الإمام المهدی

z۳.jpg

z۳.jpg