امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 مناقب أهل البیت

:::

manageb.jpg

manageb.jpg