امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 کتاب موسوعة أصول الفقه المقارن(جلد دوم)

:::

 

 

 

کتاب موسوعة أصول الفقه المقارن(جلد دوم) ادامه سلسله جلدهاى دائرة المعارف اصول فقه مقارن است كه متضمّن نصف دوّم وآخر از مداخل حرف الف است، و از مدخل (اشارة) شروع وبه مدخل (إيماء وتنبيه) ختم مى شود، و با اين مدخل حرف الف كل اين موسوعه پايان می يابد.

تعداد مداخل اين جلد ۱۴۵ مدخل اعم از مداخل اصلی، فرعی و ارجاعی می باشد. تعداد صفحات اين جلد ۴۰۰ صفحه است، و تعداد ۲۳۱ منبع به منابعی که در جلد اول ثبت شده اند اضافه شده است.

کتاب موسوعة أصول الفقه المقارن (جلد دوم) توسط گروهی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم، در گروه موسوعه ها و معاجم پژوهشگاه مطالعات تقریبی با تیراژ ۱۵۰۰ نسخه در سال ۱۳۹۳ به چاپ رسیده است .