امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 گرازش تصویری؛ کاروان سفیران وحدت در کردستان