امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 چهره های تقریبی

 

 

 

       
شیخ محمود شلتوت سید جمال الدین اسدآبادی    آیت الله سید حسین بروجردی  امام محمد غزالی