امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 شورای تقریب حوزه

معرفی
اعضا
عملکرد