امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 مجمع الحوار

معرفی
انجمن علمای مسلمان
عملکرد
مدیر گروه