امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 تبلیغ و آموزشهای تقریبی

معرفی
اعضا
عملکرد
مدیر گروه