استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 تبلیغ و آموزشهای تقریبی

:::

معرفی
اعضا
عملکرد
مدیر گروه