امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 احیای میراث تقریبی

معرفی
عملکرد
مدیر گروه