امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 مبانی نظری حکومت اسلامی

untitled-۲ copy.jpg

untitled-۲ copy.jpg