استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 مبانی نظری حکومت اسلامی

:::

untitled-۲ copy.jpg

untitled-۲ copy.jpg