استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 سیره پژوهی در غرب

:::

sirepajoohi.jpg

 

 

 

sirepajoohi.jpg