امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 سیره پژوهی در غرب

sirepajoohi.jpg

 

 

 

sirepajoohi.jpg