امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 ویژگیهای سیره پیامبر

sire.jpg

sire.jpg