امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 اخوت و برادری

okhovat.jpg

okhovat.jpg