امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 ندای وحدت

neda.jpg

neda.jpg