امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 در پرتو قانون اساسی

ghanon.jpg

 

 

ghanon.jpg