امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 مسلمانان در فرانسه

faranse.jpg

faranse.jpg