استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 سید جمال الدین اسد آبادی

:::

untitled-1.jpg

 

 

untitled-1.jpg