امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 محمود شلتوت (آیت شجاعت)

a (۶).jpg

 

 

a (۶).jpg