استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 محمود شلتوت (آیت شجاعت)

:::

a (۶).jpg

 

 

a (۶).jpg