استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 کاشف الغطاء (اذان بیداری)

:::

a (7).jpg

 

 

a (7).jpg