امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 کاشف الغطاء (اذان بیداری)

a (۷).jpg

 

 

a (۷).jpg