امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 شیخ محمد عبده (رایت اصلاح)

a (۱).jpg

a (۱).jpg