استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 شیخ محمد عبده (رایت اصلاح)

:::

a (1).jpg

a (1).jpg