امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 امام موسی صدر (سروش وحدت)

copy of a (۲).jpg

copy of a (۲).jpg