استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 امام موسی صدر (سروش وحدت)

:::

copy of a (۲).jpg

copy of a (۲).jpg