امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 شهید سید قطب (آیت جهاد)

copy of a (۳).jpg

copy of a (۳).jpg