استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 شهید سید قطب (آیت جهاد)

:::

copy of a (۳).jpg

copy of a (۳).jpg