امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 محمد جواد مغنیه (فقیهی نوگرا)

untitled-۶.jpg

untitled-۶.jpg