استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 محمد جواد مغنیه (فقیهی نوگرا)

:::

untitled-۶.jpg

untitled-۶.jpg