امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 شیخ محمد غزالی (رایت اصلاح)

copy of a (۵).jpg

copy of a (۵).jpg