استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 شیخ محمد غزالی (رایت اصلاح)

:::

copy of a (۵).jpg

copy of a (۵).jpg