امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 عیسی المسیح

z۵.jpg

z۵.jpg