استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 ثقافة التقریب (العدد التجریبی الأول)

:::

seghaf۰.jpg

seghaf۰.jpg