امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 ثقافة التقریب۲

seghafe۲.jpg

seghafe۲.jpg