امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 إتحاف السّائل

etehaf.jpg

 

etehaf.jpg