امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 فاطمة الزهراء

fateme.jpg

 

 

 

fateme.jpg