امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 العرف الوردی

alarf.jpg

alarf.jpg