استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 التأویل فی مختلف المذاهب و الآراء

:::

altavil.jpg

altavil.jpg