استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 التعددیة المذهبیة فی الاسلام و آراء العلماء فیها

:::

altaadd almazhabie.jpg

altaadd almazhabie.jpg