امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 جامع البیان

albayan۱.jpg

albayan۱.jpg