استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 الأقلیات المسلمة فی قارة إفریقیا

:::

alaqalliat.jpg

alaqalliat.jpg