امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 الأقلیات المسلمة فی قارة إفریقیا

alaqalliat.jpg

alaqalliat.jpg