امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 دیپلماسی اشغال

 

 

 

نویسنده: احمد سروش نژاد

ناشر: انتشارات سفیر اردهال

۱۳۵ صفحه و انتشار سال ۱۳۹۳

 

 

در طول قرن بیستم، طرح­های زیادی در جهان آماده تحقق بود اما همه آنها به نتیجه نرسید مانند طرح نازیسم در آلمان با محوریت سلطه بر اروپا سپس بر کل جهان، طرح انقلاب سیوسیالیستی با محوریت نابودی سرمایه داری و طرح انگلستان با محوریت گسترش سلطه استعماری و بالاخره طرح صهیونیسم با محوریت تشکیل دولت اسرائیل در فلسطین. در بین این طرح­ها فقط طرح صهیونیسم تحقق یافت و دولت نامشروع اسرائیل متولد شد اما بقیه به شکست منتهی شد. سئوال قابل طرح این است که علت این موفقیت چیست؟ بعضی از محققین معتقدند؛ عنصر قوی و موثر در پیروزی طرح صهیونیسم، مذاکره است نه قدرت نظامی برتر. کتاب «دیپلماسی اشغال» که در چهار بخش تنظیم شده است به بررسی مسئله مذاکره پرداخته و نقش آن را در پیروزی و تداوم طرح صهیونیستی یهودیان، تبیین کرده است.

بخش اول این کتاب به بررسی رابطه فعالیت نظامی و مسئله مذاکره در پیروزی صهیونیسم پرداخته و عنصر موثر را مسئله مذاکره دانسته است و مشخصات اساسی مذاکره اسرائیلی را تبیین کرده است. در بخش دوم «رفتارشناسی سیاسی اسرائیل در مذاکرات صلح» را متذکر شده و به مولفه­های آن را اشاره کرده است. بخش سوم کتاب را « اهداف رژیم صهیونیس مذاکرات مستقیم» اختصاص داده است و آخرین بخش از این کتاب را به مسئله «چالش­های پیش روی مذاکرات» اختصاص داده و با بررسی این مسئله از سه محور مختلف تحقیق خود را به پایان رسانده است.