امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 مسألة المهدي المنتظر(عج)

 

 

 

_______________________________

نویسنده: شهید مرتضى مطهري

مترجم: محمدعلی آذرشب

چاپ اول/ ۱۴۲۷ ق - ۲۰۰۶ م/ ۲۰۰۰ نسخه

ناشر: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

رقعی/ ۱۰۴ ص/ شومیز

قیمت: ۶۰۰۰ ریال

_______________________________

موضوع «(مهدي منتظر (عج» از موضوعات مهمی است که محل اختلافات و منازعات میان مذاهب و گروههاي اسلامی بوده است. یکی از علل این نزاع فقدان روح تمدنی در پژوهش و مطالعۀ این موضوع است؛ زیرا بسیاري از کسانی که دربارة «مهدي منتظر (ع)» به تحقیق وتألیف آثار پرداخته اند به مسائل کلامی روي آورده اند. در حالی که بررسی آن از منظر مطالعات تمدنی اندك بوده و افرادي که از این منظر، به موضوع بپردازند، کم بوده اند.

شهید مرتضی مطهري از شمار این افراد معدود است که در تحقیق و مطالعۀ خود مجهز به دیدگاه تمدنی است و از این رو توانسته با نگاه فراکلامی به این موضوع بپردازد.

کتاب حاضر که از مجموعۀ «مفاهيم اسلامية برؤية حضارية» است، حاوي ترجمۀ برگزیدة دو سخنرانی استاد مطهري در این باره و نیز بحثی مقدماتی از مترجم دربارة بررسی «مهدي منتظر(عج)» است.

کتاب از مقدمۀ ناشر و سه فصل تشکیل شده است. در فصل اول کتاب، دکتر آذرشب به بحث و بررسی دربارة شیوه هاي پژوهشی و مطالعه دربارة حضرت مهدي(ع) از نگاه سنت و از دیدگاه عقلی پرداخته است. عناوین دیگر کتاب از این قرار است: «قیام و انقلاب مهدي (ع) در پرتو تاریخ» و «امدادهاي غیبی در زندگی بشر».