امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 التّفسير المقارن (خلاصة التّفاسير الإسلامية المشهورة)

 

 

نویسنده: محمدباقر الناصري

چاپ اول/ ۱۴۱۶ ق  - ۱۹۹۵ م/ ۲۰۰۰ نسخه

نشر :  کوثر کویر _  وزیري/ ۶۸۰ ص/ گالینگور

 

 

کتاب حاضر که حاوي گزیده اي از تفاسیر مشهور شیعه و سنی است، و نویسنده آن را با آسان ترین شیوه ها و نزدیک ترین راه ها بر اساس مهم ترین تفاسیر قرآنی بدون تکرار و حشو و آراي شاذ و دشوار، به مخاطب در فهم قرآن کریم در ابعاد مختلف یاري رساند.

 

نویسنده در این اثر، ابتدا معناي لغوي برخی کلمات دشوار آیه یا چند آیه را ذکر کرده، سپس به ارائۀ مفاهیم آیات از تفاسیر مختلفی که مفهوم صحیح را درج کرده اند، پرداخته است. نویسنده همچنین احکام شرعی، مباحث اعتقادي، قصص، حوادث و شواهدي که آیات متضمن آن بوده اند را بیان کرده است. در تقسیم بندي آیات نیز در این اثر طبق روش دو مفسر بزرگ، شیخ طوسی و فخرالدین رازي در دو تفسیر بزرگ تبيان و التفسير الکبير عمل شده است. وي همچنین براي درك بهتر خواننده، از آوردن متن هاي دشوار اجتناب کرده و به گردآوري و تدوین مفاهیم آسان اقدام کرده است و در برخی موارد به تعدیل برخی عبارات تفاسیر پرداخته است.  

 

از جمله مهم ترین تفاسیر و منابع قرآنی که نویسنده در اثر خود از آنها بهره برده می توان از تفاسیر شیعی به التبيان/ شیخ طوسی، مجمع البيان و جامع الجوامع/ طبرسی، تفسير العياشي/ محمد بن عباس سمرقندي، تفسیر قمی/ علی بن ابراهیم، کترالعرفان/ سیوري، تفسير الميزان/ علامه طباطبایی و... و از تفاسیر سنی به تفسيرالکبير/ فخر رازي، کشاف/ زمخشري، تفسیر ابن کثیرالدمشقی، انوار التتريل/ بیضاوي، تفسیر الجلالین/ سیوطی و تفسیر في ضلال القرآن/ سید قطب اشاره کرد.

 

مجلد نخست این اثر شامل سوره هاي حمد، بقره و آل عمران است.