امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 مجمع البيان لعلوم القرءان

 

 

مجمع البيان لعلوم القرءان (جلد ١ تا ١٠)

نویسنده: ابوعلی فضل بن حسن طبرسی (متوفی ۵۴۸ ق)

_______________________________

اثر حاضر از تفاسیر ارزشمند شیعی است و نزد اهل سنت نیز از مقبولیت بالایی برخوردار می باشد.

 

نخستین چاپ فنی این کتاب توسط مرکز «دارالتقريب بين المذاهب الإسلامية» انجام گرفته که در قاهره در قرن گذشته و نزدیک به پنجاه سال قبل می باشد. مرکز تحقیقات علمی مجمع تقریب مذاهب اسلامی نیز این تفسیر را بر اساس همان چاپ دارالتقریب مجددا" با افزودن مقدمه اي منتشر کرده است.

 

چاپ دارالتقریب حاوي چند مقدمه است که ارزشمندي و ارجمندي این تفسیر را بیش از پیش نمایان می سازد. اولین مقدمه، سخن کمیتۀ نظارت بر چاپ این کتاب است که در آن، هدف از انتشار این تفسیر و چگونگی تصحیح آن بیان شده است.

دومین مقدمه، به نویسندة این تفسیر، امام طبرسی اختصاص دارد که در آن به اختصار، وي و آثارش معرفی شده اند.

 

در مقدمۀ سوم، عالم جلیل القدر شیعه، محمد تقی قمی دربارة جایگاه قرآن و محوریت آن در نزد مسلمانان و نیز اهتمام علماء و متفکران اسلامی به این کتاب آسمانی و هدف از چاپ تفسیر مجمع البیان طبرسی بحث کرده است.

شیخ محمود شلتوت در مقدمۀ بعدي این تفسیر به معرفی و بررسی این تفسیر پرداخته و ارزشمندي آن را بیان کرده است.

 

مقدمۀ پایانی نیز به قلم نویسندة کتاب است که در آن، طی هفت بند دربارة تعداد آیات قرآن و سودمندي شناخت آن، قراء و راویان مشهور هر شهر و دیار، تأویل و تفسیر و معنا، نامهاي قرآن و معانی آنها، برخی علوم  قرآنی، روایات و اخبار مشهور درباره فضائل قرآن و اهل آن، استحباب تلاوت درست و زیبایی قرآن سخن رفته است.

 

روش مفسر بر این اساس بوده که دربارة نامهاي سوره، فضیلت آن، مکی یا مدنی بودن سوره و آیات سخن گفته، سپس با ذکر آیه یا آیاتی از قرآن، به بیان قرائتها و حجتهاي آن پرداخته، سپس کلمات دشوار را استخراج و تشریح کرده است . اعراب و تجزیه و تحلیل نحوي نیز از ویژگی هاي دیگر این تفسیر است .

 

مفسر در بخش «المعنی» به تفسیر آیه یا آیات پرداخته و گاهی دربارة  اسباب نزول، قصه هاي قرآنی، ترتیب آیات و سور بحث کرده است.