استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 کتاب الخلاف

:::

 

 

مقدمه: مسائل الخلاف در زمره علوم پرفائده و فاخر است. مسائل الخلاف، مسائلي است كه در علم فقه، ميان فقهاء اسلامي مورد بحث و اختلاف نظر است كه هر يك از آنان بر طبق مباني خود، نظريه اي در آن مسائل داشته و حكم را از دليل استنباط كرده اند.
كتاب «الخلاف» شيخ طوسي كه از فقهاء و عالمان برجسته و از پيشگامان اين علم است در زمره كتب مهم منبع فقهي است كه بيشتر فتاواي مذاهب 5گانه اسلامي را ذكر كرده است.
نويسنده آن، مرحوم شيخ الطائفه ابي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ره) متولد 385 هـ. ق. – وفات 460 هـ. ق است .
این کتاب 6 جلدی داراي چند مقدمه و ازجمله، مقدمه اي كه مؤلف نگاشته است در مؤسسه انتشارات اسلامي جامعه مدرسين حوزه علميه قم به چاپ رسیده است .