استاد شهید مرتضی مطهری : یکی از هدف های بزرگ اسلام، بلکه بزرگترین هدف اسلام در امور عملی، وحدت و اتفاق مسلمانان است.

 کتاب موسوعة أصول الفقه المقارن(جلد دوم)

:::

 

 

 

کتاب موسوعة أصول الفقه المقارن(جلد دوم) ادامه سلسله جلدهاى دائرة المعارف اصول فقه مقارن است كه متضمّن نصف دوّم وآخر از مداخل حرف الف است، و از مدخل (اشارة) شروع وبه مدخل (إيماء وتنبيه) ختم مى شود، و با اين مدخل حرف الف كل اين موسوعه پايان می يابد.

تعداد مداخل اين جلد 145 مدخل اعم از مداخل اصلی، فرعی و ارجاعی می باشد. تعداد صفحات اين جلد 400 صفحه است، و تعداد 231 منبع به منابعی که در جلد اول ثبت شده اند اضافه شده است.

کتاب موسوعة أصول الفقه المقارن (جلد دوم) توسط گروهی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم، در گروه موسوعه ها و معاجم پژوهشگاه مطالعات تقریبی با تیراژ 1500 نسخه در سال 1393 به چاپ رسیده است .