امام خمینی (ره) : تفرقه از شیطان است و وحدت كلمه و اتحاد از رحمان است.

 کتاب موسوعة أصول الفقه المقارن(جلد دوم)

 

 

 

کتاب موسوعة أصول الفقه المقارن(جلد دوم) ادامه سلسله جلدهاى دائرة المعارف اصول فقه مقارن است كه متضمّن نصف دوّم وآخر از مداخل حرف الف است، و از مدخل (اشارة) شروع وبه مدخل (إيماء وتنبيه) ختم مى شود، و با اين مدخل حرف الف كل اين موسوعه پايان می يابد.

تعداد مداخل اين جلد ۱۴۵ مدخل اعم از مداخل اصلی، فرعی و ارجاعی می باشد. تعداد صفحات اين جلد ۴۰۰ صفحه است، و تعداد ۲۳۱ منبع به منابعی که در جلد اول ثبت شده اند اضافه شده است.

کتاب موسوعة أصول الفقه المقارن (جلد دوم) توسط گروهی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم، در گروه موسوعه ها و معاجم پژوهشگاه مطالعات تقریبی با تیراژ ۱۵۰۰ نسخه در سال ۱۳۹۳ به چاپ رسیده است .